Hệ thống Quản lý nông trại container 4.0 trên nền App và web nhằm giám sát được tình hình các nông trường thông qua các thiết bị cảm biến và camera.

  • Người trồng trọt: Theo dõi được thông tin về nhiệt độ, độ ẩm , CO2… của NT đang nuôi trồng, đồng thời có thể xem tình hình qua camera, thêm những NTT khác vào để cùng quản lý NT  
  • Người quản lý : Quản lý thông tin NTT, danh sách thông báo, thông tin NT 1… cách trực quan, giúp người quản lý có thể nắm rõ tình hình khi có vấn đề phát sinh