Smart Farm

Hệ thống Quản lý nông trại container 4.0 trên nền App và web nhằm giám sát được tình hình các nông trường thông qua các thiết bị cảm biến và camera. Người trồng trọt: Theo dõi được thông tin về nhiệt độ, độ ẩm , CO2… của NT đang nuôi trồng, đồng thời có thể…